Ejendomsskat

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra grundværdien eller grundskatteloftsværdien. Det er Vurderingsstyrelsen, der laver vurderingen.

Hvis du har spørgsmål til vurderingen, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf.: 72222826.

På SKAT kan du selv finde kontaktoplysninger i forbindelse med "det foreløbig beregningsgrundlag " samt finde information om "boligskatterne fra 2022 og nye ejendomsvurderinger".

Læs mere på vurderingsportalen.dk

Du kan hente din ejendomsskattebillet nedenfor under selvbetjening. Du kan finde den for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Luk alle
Åben alle

Lov om indefrysning af stigning i grundskyld

Loven blev vedtaget 12. april 2018.

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af en ny ordning, som Folketinget vedtog ved lov 12. april 2018.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. For 2019 vil begge rater være nedskrevet.

Indtil videre ligger det fast, at du ikke kan indfri lånet i perioden 2018 - 2020. Det har Folketinget valgt for at gøre ordningen så enkelt at administrere som muligt.

Du kan først indfri lånet, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort. I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Hvis du er omfattet af ordningen, vil du i løbet af uge 23 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvoraf det samlede beløb for alle ejere af ejendommen fremgår og er fratrukket i opkrævning for 2. rate.

Lidt om indefrysningsordningen

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af indefrysningsordningen.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. Raterne, som er omfattet af indefrysning, er nedskrevet med det tilsvarende beløb, som der er indefrosset.

Lånet bliver automatisk indfriet, hvis ejendomme skifter ejer.
Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort.

I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Fra- og tilmelding af indefrysningsordningen

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig fra 2. halvår 2021.

Fra 2. halvår 2021 kan du således fra- og tilvælge indefrysning.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale de samlede indefrosne beløb.

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejeres selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk med dit MitID.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelig indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Du kan framelde dig indefrysningsordningen via borger.dk, selv om der endnu ikke er findes et reel indefrysningsbeløb på ejendommen.

Hvis du ikke har MitID, så er det os i Team ejendomsskat, som skal hjælpe dig med at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Du bedes henvende dig til os på telefon 9628 8050.

Vi vil bede om nogle oplysninger om dig og din ejendom og på baggrund af disse oplysninger fremsender vi et brev som du skal udfylde, underskrive og returnere.

Dette skal vi bruge som dokumentation for at vi fra- eller tilmelder på dine vegne.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyr på ordningen.

Lad os tage et eksempel

Du og din samlever står begge som ejere af et hus, hvor grundskylden i 2017 lød på 4550 kr. pr. år.

Fra 2018 steg grundskylden til 5000 kr. pr. år. Det vil sige en stigning på 225 kr. pr. ejer pr. år.

Beløbet er altså højere end 200 kr, og de 450 kr. pr. år bliver derfor indfrosset.

De 450 kr. låner I helt automatisk hos kommunen hvert år. Lånet koster Jer ikke noget at have. Lånet er rente- og gebyrfrit.

I 2020 sælger I huset, og her vil I modtage et indbetalingskort, som svarer til stigningen af jeres grundskyld i de år, I har været med i ordningen.

Vigtige datoer

Ejendomsskattebilletten for 2023 bliver udsendt til alle ejere via digital post
d. 15. december 2022.

Hvis du ikke har en digital postkasse, fremsendes ejendomsskattebilletten som fysisk post, og du vil modtage den i din postkasse omkring d. 16-19. december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

 • 1. rate forfalder 1. januar 2023 - sidste indbetalingsdato er 10.  januar 2023.
 • 2. rate forfalder 1. juli 2023 - sidste indbetalingsdato er 10. juli 2023.

Bemærk at faktura til betaling af henholdsvis 1. og 2. rate sendes ud særskilt ca. 15 hverdage før betalingsfristen.

Modtager af faktura er den ejer, vi har registret som hovedejer i systemet.
Ejendomsskattebilletten er nemlig kun en oversigt over hvad der bliver opkrævet via ejendomsskatten årligt og den er således ikke en faktura.

Betaling af ejendomsskat

Du kan til betaling af ejendomsskat benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside - se i den grønne selvbetjeningsboks på siden.

Indbetaling kan også ske i pengeinstitutter via Betalingsservice eller netbank.

Hvis du ikke betaler i tide

Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker. Morarenten fastsættes jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat samt opkrævningsloven.

Når ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi en rykker til alle ejere, der tillægges et gebyr på kr. 250,00. Betales gælden ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen.

En underretning tillægges yderligere omkostninger på mindst kr. 750,00 - retsafgift på minimum kr. 300,00 og et underretningsgebyr på kr. 450,00 pr. ejendom der rykkes for.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Læs yderligere info via SKAT herunder kontaktoplysninger til SKAT i forhold til "det foreløbig beregningsgrundlag " samt "boligskatterne fra 2021 og nye ejendomsvurderinger".

Køb og salg af ejendom / grund

Har du købt en grund, som er nyudstykket?

Vurderingsstyrelsen arbejder på højtryk med det nye vurderingssystem og dermed på at udarbejde de nye vurderinger.

Har du modtaget en ejendomsskattebillet med teksten "foreløbigt beregningsgrundlag", så har kommunerne fået oplyst at både den nyudstykkede grund samt den ejendom, som grunden er udstykket fra, er beskattet. Vi får oplyst, at det reguleres automatisk, når den endelig vurdering foreligger.

Læs yderligere info via SKAT herunder kontaktoplysninger til SKAT ift. "det foreløbig beregningsgrundlag.

Det foreløbige beregningsgrundlag (foreløbig vurdering) kan ikke som de almindelige vurderinger fremsøges via SKAT eller OIS.dk på den nyudstykkede ejendom.

På OIS.dk kan du dog se, om der bliver opkrævet ejendomsskat på ejendommen.

Vi kan desværre ikke hjælpe med yderligere vejledning, da der er er så mange ubekendte for os endnu i forhold til de nye vurderinger.

Er du ejendomsmægler, vil vi henvise til, at du kontakter ejendomsmæglerforeningen.

Et byggefirma vil vi henvise til advokatbistand.

Renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse og ejendomsvurdering

Du betaler til skorstensfejning, renovation og rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Renovation

 • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
 • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug.

Læs mere om den nye affaldsordning 2021.

Grøn linje, tlf. 96288080, affald@herning.dk.

Skorstensfejning

Se hvilken skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen 'Meld rotter'.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt SKAT, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72222826 eller via www.skat.dk

Lån til betalinger af ejendomsskat

Du kan søge om lån til ejendomsskat, hvis: 

 • du og eller din ægtefælle er fyldt 65 år
 • eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension
 • eller modtager efterløn
 • og samtidigt har fast bopæl her i landet.

Der kan ydes lån til en ejendom, som indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren til beboelse.

I Herning Kommune omfatter låneordningen kun grundskyld og rottebekæmpelse til kommunen.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbene med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen.

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Renterne tilskrives ved årets udgang og kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage, når ejendommen sælges, og i særlige tilfælde når ejeren afgår ved døden.

Ansøgningsfrister: inden 1. oktober for at komme i betragtning til de ejendomskatter, som forfalder pr 1. januar og inden 1. maj for at komme i betragtning til de ejendomsskatter, som forfalder pr 1. juli.

Yderligere oplysninger kan fås hos Borgerservice.

Vejledning om lån til separatkloakering

Byrådet i Herning Kommune besluttede den 18. juni 2013, at det skal være muligt at låne til udgifterne til separatkloakering på egen grund efter påbud eller varsel om påbud, ligesom det er muligt at låne til ejendomsskatten.

Læs ejendomsskattelåneloven.

Byrådets beslutning betyder, at er du berettiget til at få "indefrosset" din ejendomsskat, kan du også få et lån til udgifterne til etablering af separatkloakering på egen grund efter påbud eller efter varsel om påbud.

Det betyder kort sagt, at du kan søge om lån til betaling af nødvendige udgifter til separatkloakering med videre, hvis du eller din ægtefælle er fyldt 65 år, eller får udbetalt pension, delpension eller efterløn, og samtidigt har fast bopæl her i landet.

De udgifter, der kan gives lån til, er afløbsinstallationer på egen grund som er nødvendige for at kunne separere spildevand fra regnvand. Det er for eksempel adskillelse af spildevand og regnvand til eksisterende samlebrønd og anlæg af ny separat ledning fra samlebrønd til skelbrønd.

Hvis der efter spildevandsplanen og i praksis kan nedsives på egen grund, kan der hos Herning Kommune søges om ophævelse af tilslutningspligten for regnvand. Udgiften hertil kan der ikke lånes til. På samme måde er eksempelvis retableringsudgifter vedrørende flisebelægninger og haveanlæg ikke omfattet af lånemuligheden. Dette gælder blandt andet også renovering eller etablering af omfangsdræn.

Der er ingen nedre grænse for lånets størrelse. Den øvre grænse bestemmes af din ejendomsværdi og øvrige belåning af din ejendom.

Herning Kommune skal for egen regning sikre sit tilgodehavende med et tinglyst pant, der har sikkerhed indenfor den seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis du ønsker at optage et lån til udgifter til etablering af separatkloakering på egen grund efter påbud eller efter varsel om påbud, skal du:

 • Indsende specificeret tilbud fra autoriseret kloakmester vedrørende de nødvendige udgifter.
 • Vedlægge en ''før og efter'' kloaktegning/skitse (med en grov specifikation af arbejdet).
 • En kopi af det udstedte påbud eller varsel om påbud fra Herning Kommune skal også vedlægges.

Herning Kommune vil herefter kontrollere om lånebetingelserne er opfyldt, og i så fald tinglyse et skadesløsbrev/ ejerpantebrev på et beløb svarende til tilbuddet på din ejendom + plads til løbende renter.

Når skadesløsbrev/ejerpantebrev er tinglyst anmærkningsfrit, kan du bestille kloakmesteren til at udføre arbejdet i henhold til tilbuddet.

Efter udført arbejde sendes en kopi af den betalte faktura til Herning Kommune. Lånebeløbet vil derefter udbetales til borgeren. Alternativt kan Herning Kommune betale direkte til den udførende håndværksmester, hvis vi modtager en elektronisk faktura på kommunens EAN nummer.

Ovenstående er ikke en fuldstændig redegørelse for reglerne. Reglerne kan føre til, at lån i visse tilfælde ikke vil være en mulighed.

Herning Kommune skal i øvrigt opfordre til, at du kontakter Herning Vand A/S vedrørende dit separeringsprojekt for at undgå fejlinvesteringer.

Kontaktinfo

Ejendomsdata
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 50

Mail: ejendomsskat@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: