NemID/MitID

På dansk

Luk alle
Åben alle

NemID

Du skal selv bestille NemID på nemid.nu eller ved at kontakte Borgerservice eller SKAT.  Har du mistet dit NemID, kan du få hjælp i Borgerservice (husk at bestille tid - det er obligatorisk).

Medbring altid legitimation i form af:

 • Kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne (kørekort app samt det lyserøde knallertbevis er ok)
 • Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland (ikke provisorisk/nød pas)
 • Forsvarets identitetskort (fra DK)
 • NATO pas
 • Politilegitimationskort (fra DK)
 • Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark (har det ikke CPR skal andet legitimation med billede og CPR vises)
 • Danske pengeinstitutters ID-kort
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande
 • Mindste 2 af følgende legitimationstyper: Person-, dåbs- eller navneattest, sundhedskort (sygesikringskort), sundhedskort-app, særligt sundhedskort eller bopælsattest. Midlertidigt sundhedskort kan ikke benyttes. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse eller dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (maksimalt tre måneder gammel)*.

*Bemærk, et af disse legitimationstyper skal være dåbs- eller navneattest, sundhedskort eller bopælsattest. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste legitimationstyper indeholder CPR-nummer.

Udover gyldig legitimation skal du også kunne svare på kontrolspørgsmål eller stille med et vitterlighedsvidne.

MitID (erstatter NemID)

Størstedelen af ​​NemID-brugere skal have MitID gennem deres net- eller mobilbank. Du kan kontakte banken, hvis du har spørgsmål. De står klar til at hjælpe dig. Du skal ikke ringe til din bankrådgiver. Du skal ringe til bankens kundesupport. 

Find telefonnummer til din banks kundesupport på listen her

Hvis dine ID-oplysninger ikke er valideret, og du skal ID-sikres, og du ikke selv kan gøre det ved at scannet dit gyldige pas, kan du få hjælp af en ven eller et familiemedlem. Kan ingen hjælpe dig, eller dit pas er udløbet, så skal du bestille en tid for at få hjælp i Borgerservice.

Se hvordan du scanner et pas fra din egen eller en andens telefon

Hvis du har brug for en kodeviser/kodelæser/chip, kan du reservere en tid i Borgerservice. Husk at læse afsnittene, der omhandler legitimation og bruger-ID.

Det er også muligt at kontakte MitID support på telefon +45 33 98 00 10 eller på mail: support@MitID.dk.

Du kan læse mere MitID.dk

Tryk på billedet af kodeviser, telefon og kodelæser for at se danske og engelske videoer på Youtube.com, der besvarer forskellige spørgsmål til MitID.

Se danske og engelske videoer på Youtube, der besvarer forskellige spørgsmål til MitID. 

Hvad anses som gyldig MitID legitimation?

Hvad skal du medbringe?

 1. medbringe gyldig legitimation (se mere nedenfor)
 2. svare på et antal spørgsmål om dig selv (hentet fra CPR-registreret) - eller medbringe et vidne, som kan bekræfte, at du er dig.

Hvad er et vidne?

Et vidne er en person, som møder op sammen med dig i borgerservice og kan bekræfte, at du er dig. For at være vidne skal personen være fyldt 18 år, og have haft MitID i mere end 10 dage. Vidnet skal medbringe gyldig legitimation (dansk eller grønlandsk pas eller kørekort) og sit MitID. En person kan højest være vidne for 3 personer inden for 120 dage.

Legitimation med billede

Ved fremmøde i borgerservice skal du medbringe og kunne fremvise ét af de nedenstående legitimationsdokumenter. Husk at legitimationsdokumentet skal være gyldigt. Eksempelvis må passet eller kørekortet ikke være udløbet.

 • Pas udstedt i Danmark samt Grønland
 • Pas udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Pas med chip, udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt kørekort udstedt i Danmark samt Grønland
 • Digital, nationalt kørekort udstedt i Danmark samt Grønland (kørekort-app)
 • Nationalt kørekort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med chip, med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Opholdstilladelse med billede udstedt af Danmark (opholdskort)

Legitimation uden billede

Hvis du ikke har legitimation med billede på, skal du medbringe og kunne fremvise to af de nedenstående legitimationsdokumenter.

 • Personattest
 • Dåbsattest
 • Fødselsattest
 • Sundhedskort (sygesikringskort)
 • Særligt Sundhedskort
 • Digitalt Sundhedskort (Sundhedskortet-app)
 • Bopælsattest udstedt i Danmark samt Grønland

Hvis den anvendte legitimation ikke indeholder et CPR-nummer, skal du også medbringe dokumentation på dit CPR-nummer, eksempelvis sundhedskort eller særligt sundhedskort.

Vælg et bruger-ID til MitID før du møder op i Borgerservice

Inden du møder op i Borgerservice, skal du vælge et MitID bruger-ID (medbring det). Det er nok at skrive dette på et stykke papir, hvis du ikke har startet MitID-oprettelsesprocessen online.

Et bruger-ID til MitID skal opfylde følgende kriterier for at blive godkendt:

 • Den skal indeholde 5-48 tegn.
 • Det kan kun indeholde disse tegn (det samme tegn kan forekomme flere gange): bcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå0123456789 {}! # $ ^, * () _ + - =:;?. @ og mellemrum.
 • Det må ikke være det samme som dit CPR-nummer eller bestå af 10 numre.
 • Den må ikke starte eller slutte med mellemrum.
 • Det må ikke være optaget af en anden MitID-bruger.

Husk at dit bruger-ID ikke er det samme som dit password.

Vi anbefaler, at du laver mere end et, hvis dit foretrukne bruger-ID ikke er tilgængeligt.

Hvorfor skal vi have MitID?

Digitale løsninger bliver erstattet af nye over tid. Det gør de, fordi de skal være sikre og kunne følge med udviklingen. MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed, så vi også i fremtiden kan færdes trygt på nettet. 

Derfor bliver NemID til MitID: Dit kommende bevis for, hvem du er, når du logger ind, godkender handlinger eller har brug for at skrive under digitalt.

Umiddelbart vil du ikke opleve den store forskel, når du først får MitID (dog skal du ikke længere bruge dit nøglekort eller nøgleapp). Men der er forskel. Forskelle, der betyder, at det bliver vanskeligere at misbruge MitID, og at det bliver nemmere at kunne videreudvikle MitID til en hverdag, hvor teknologi hjælper os med stadigt mere. 

På MitIDs hjemmeside kan du finde mange flere informationer om MitID.

Mere information

In English

Luk alle
Åben alle

NemID

You must order NemID yourself at nemid.nu or by contacting Borgerservice or SKAT. If you have lost your NemID, you can get help in Citizen Service (remember to book an appointment - it is mandatory).

Always bring identification in the form of:

 • Driving license issued in an EU / EEA country, Greenland or the Faroe Islands (driving license app and the pink moped certificate are ok)
 • Passport issued by public authority in home country (not provisional / emergency passport)
 • The Armed Forces' identity card (from DK)
 • NATO passport
 • Police identification card (from DK)
 • Residence permit / residence card with photo issued in Denmark (if it does not have CPR, bring other identification with photo and CPR must be shown)
 • Danish banks' ID cards
 • National identity card with a picture issued by a public authority in the home country and which can be used as a travel document in Schengen countries
 • At least 2 of the following types of identification: Person, baptism or name certificate, health card (health insurance card), health card app, special health card or residence certificate. Temporary health card can not be used. Latest annual statement or advance statement or documentation for payment of public benefit (maximum three months old) *.

  * Note that one of these types of identification must be a baptismal or name certificate, health card or residence certificate. It is also a condition that at least one of the types of identification presented contains a CPR number. In addition to valid identification, you must also be able to answer control questions or ask a witness.

MitID (replaces NemID)

The majority of NemID users must have MitID through their online or mobile bank. If you have questions, contact your bank. They are ready to help you. Do not call your bankadviser. You have to call the bank's customer support.

Find the telephone number for your bank's customer support (the list is in Danish but still very usefull)

If your ID information not has been validated and you can not do it yourself by using your passport, then you must make a reservation to get help in Citizen Service.

If you need help getting MitID, need to be ID validated or need a code viewer/code reader /chip, you can make a reservation to get help in Citizen Service. Please read the text describing identifications and user ID.

Otherwise it is possible to contact MitID support on telephone +45 33 98 00 10 or by mail: support@MitID.dk.

You can read more at MitID.dk (english version)

Click on the image of code viewer, telephone and code reader to watch Danish and English videos on Youtube.com that answer various questions for MitID.

Watch Danish and English videos on Youtube that answer various questions for MitID.

What is considered valid MitID identification?

What du you need to bring?

 1. bring valid documentation (see below)
 2. answer a number of questions about yourself (harvested from the CPR-register) or bring a witnesser, who can confirm your identity. 

What is a witnesser?

A witnesser is a person, who will visit the citizen service centre with you and confirm your identity. To be a witnesser, the person must be 18 years old or older and have had MitID for longer that 10 days. The witnesser must bring valid documentation (Danish or Greenlandic passport or driver license) and his/hers MitID. The person are allowed to be a witnesser for 3 persons within a 120 day period.

Documentation with picture

If you visit a citizen service centre, it is important to bring the correct documentation to validate your identity. In the list below you can find the approved documentation. Remember that the documentation must be valid and not expired. 

 • Danish or Greenlandic pasport
 • Pasport issued by a public authority in another country than Denmark
 • Pasport with chip issued by a public authority in another country than Denmark
 • Danish or Greenlandic national driver license
 • Digital national driver license issued in Denmark or Greenland (driver license app)
 • National driver license with picture issued by a public authority in another country than Denmark
 • National identity card with picture issued by a public authority in another country than Denmark
 • National identity card with chip and picture issued by a public authority in another country than Denmark
 • Residence permit with picture issued by Denmark

Documentation without picture

If you don't have picture documentation, you must bring two of the following documents.

 • Personal certificate
 • Baptismal certificate
 • Birth certificate
 • Health insurance card (sygesikringskort)
 • Special health insurance card
 • Digital health insurance card (Health insurance card-app)
 • Certificate of residence issued in Denmark or Greenland

If your documentation does not include your cpr-number, you must bring separate documentation to document your cpr-number, this could be your health insurance card or your special health insurance card.  

Choose a MitID user ID before you show up at Citizen Service

Before you show up at Citizen Service, you must choose a MitID user ID (bring it). It is enough to write this on a piece of paper, if you have not started the MitID creation process online.

A user ID for MitID must meet the following criteria to be approved:

 • It must contain 5–48 characters.
 • It can only contain these characters (the same character may appear multiple times): abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå0123456789 {}! # $ ^, * () _ + - =:;?. @ and spaces.
 • It must not be the same as your CPR number or consist of 10 numbers.
 • It must not start or end at intervals.
 • It must not be occupied by another MitID user.

Remember that your user ID is not the same as your password.

We recommend that you make more than one in case your preferred user ID is not available.

Why do we need MitID?

Digital solutions are being replaced by new ones over time. They need to be secure and be able to keep up with developments. MitID lives up to the latest standards for security, so we can travel safely online in the future.

That's why NemID becomes MitID: MitID proofes who you are when you log in, approve actions or allows you to digitally sign documents.

You will not experience a big difference once you get MitID instead of NemID (however, you will no longer need to use your key card or key app). But there is differences. Differences that makes it more difficult to misuse MitID, and that it is easier to further develop MitID into an everyday life where technology helps us more and more.

On MitID's website you can find much more information about MitID.

More information

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Åbningstider for ekspedition

Tlf.: 96282400

Telefontider

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger. 

The Digitale Hotline

Need help with digital self-service?

Call +45 70200000 - day, evening and weekend

Opening hours:

Kontaktinfo

Citizen Service
Torvet 5
7400 Herning

Phone number: +45 96282400

Send e-mail

We recommend the use of secure mail if your message contains personal or sensitive information.