Herningmodellens videreudvikling

Herningmodellen er den rette understøttelse på rette tid - med det mål at sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i fremtiden. Vi arbejder forebyggende, sundhedsfremmende, vidensdelende og inkluderende.

Vi er ambitiøse på børn og unges vegne, vi arbejder vidensbaseret, og Herningmodellen bliver bedre for børn og unge, når vi omsætter ny viden til praksis - blandt andet i følgende projekter:

Luk alle
Åben alle

God start tæt på

Formålet med projektet er at sikre en systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier. Derudover at sikre en sammenhæng mellem Herningmodellens mindset og sundhedsplejerskernes indsatser.

Projektet er med til at sikre en systematisk sundhedsfremmende indsats af høj kvalitet til sårbare familier. Projektet er et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og 17 andre kommuner og projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

Som en del af projektet opkvalificeres sundhedsplejerskerne i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

Projektet består af følgende aktiviteter:

 • 2 ekstra hjemmebesøg/konsultationer inden 18 måneders alderen til alle familier

 • Fortsat implementering af ADBB, der er en metode til tidlig opsporing af social tilbagetrækning

 • Uddannelse i og implementering af familiebehandlingsmetoden COS-P ("Circle of Security - parenting" - på dansk "Tryghedscirklen")

 • Fortsat implementering af besøgspakken 'udvidet sundhedspleje' (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)

 • Etablering af sundhedspleje og systematik ift. tilbud til anbragte børn

 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper.

 • Øget systematik i sundhedsplejens behovsbesøg

Status i projektet er, at alle aktiviteter er under implementering. Midtvejsevalueringen har vist, at der har været positive erfaringer med systematisk brug af ADBB, som bidrager til tidlig opsporing og styrker fagligheden. Derudover har systematikken i brugen af screeningsredskaber til opsporing af fødselsdepressioner styrket projektet, hvilket bidrager til skærpet fokus og tidlig opsporing af fødselsdepressioner.

Endelig har COS-P (Tryghedscirklen) givet et konkret og struktureret redskab til at arbejde med og understøtte forældre med særlige behov i en god og tryg tilknytning til barnet. Erfaringerne med denne metode er entydigt gode blandt både sundhedsplejersker og familier.

Særligt for projektet er, at der er afholdt brugerrådsmøder med sårbare borgere, der har været i forløb med "Udvidet sundhedspleje" og "Tryghedscirklen". Forældrene har i de fleste tilfælde oplevet forløbene som en hjælp.

Der har ligeledes været stor tilfredshed med de to ekstra besøg med sundhedsplejen, som er implementeret som en del af projektet. Sundhedsplejen har generelt oplevet at forældrene i høj grad har efterspurgt vejledning om især søvn, kost og overgang til dagtilbud.

En bred tværfaglig organisering styrker en helhedsorienteret tilgang, idet forskellige faggruppers perspektiver bidrager med flere nuancer, og familiens situation afdækkes dermed hele vejen rundt. Dette er med til at kvalificere indsatsen og understøtte, at den mest hensigtsmæssige indsats kan iværksættes. Ledelsesmæssig prioritering af det tværfaglige samarbejde og beslutningskompetence blandt medarbejderne i et tværfagligt team er centralt for en hurtig og smidig indsats.

Minding the baby

Minding the Baby er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og deres barn.

Indsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af en sundhedsplejerske og en familiebehandler. Indsatsen begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet fylder to år. MTB er udviklet af forskere ved Yale University i USA.

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre sigter metoden helt overordnet mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser samt adfærds- og indlæringsproblemer. Igennem den tværfaglige indsats fokuserer Minding the Baby metoden på:

 • at støtte op om og forbedre fostrets/barnets fysiske og psykiske helbred og udvikling.

 • at støtte op om og forbedre forældrenes fysiske og mentale tilstand.

 • at opbygge forældrenes kompetence til at mentalisere - både i relation til at tolke barnet og i relation til at tænke over egne reaktioner som forældre.

 • at fremme selvsikkerheden i rollen som forældre.

Målgruppen for projektet er forældre, der er sårbare i forældrerollen og som befinder sig i en udsat position. Den socialt udsatte position er ofte relateret flere af følgende faktorer: økonomiske vanskeligheder, forældre der har oplevet omsorgssvigt, forældre der er socialt isoleret, forældre med lavt uddannelsesniveau, forældre med tidligere misbrug og/eller forældre med psykiske diagnoser som fx depression, angst eller posttraumatisk stress. Der er tale om forældre, som vurderes til at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryg tilknytning til barnet. På trivselslinealen placerer målgruppen sig på 3 og 4. I Herning Kommune er det besluttet at indsatsen kun tilbydes til familier, hvor er der grundlag for en børnefaglig undersøgelse.

Via hyppige hjemmebesøg øges forældrenes evne til at tolke barnet signaler, ofte helt konkret ved at familiebehandleren eller sundhedsplejersken - i samspil med forældrene - undrer sig og taler om barnets tilstande og intentioner. Det tværfaglige team hjælper med at skabe et reflekterende rum for forældrene i den første del af processen, og over tid lærer forældrene selv at forholde sig reflekterende uden teamet hjælp. Ud over at styrke den sunde tilknytning gennem mentalisering tilbyder det tværfaglige team forældre støtte og vejledning i forhold til barnets udvikling og trivsel, i forhold til problemer med bolig og økonomi, og et fokus på forældrenes egen sundheds og psykiske velbefindende.

I Herning Kommune har vi 2 tværfaglige deltidsteams, der arbejder med Minding the Baby. Selvom indsatsen udføres af sundhedsplejersker og familiebehandlere forgår det i tæt samarbejde med socialrådgiverne. I hvert af område er der som minimum én MTB-rådgiver tilknyttet.

I august blev de to MTB-teams, lokale supervisorer og enkelte rådgivere er uddannet i metoden. Status på projektet er, at der i dag er indskrevet 5 familier i Minding the Baby i Herning Kommune.

Fremskudt psykiatri

I samarbejde med Region Midtjylland og 13 andre kommuner, deltager Herning Kommune i statspuljeprojektet ”Afprøvning af fremskudt regional funktion” også kaldet fremskudt psykiatri.

Projektet har fokus på at understøtte, styrke og udvikle det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge i mistrivsel. Formålet er at styrke en tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse, såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Målet er derfor at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsats i deres nærmiljø.

Projektet fokuserer på børn og unge med skolevægring, børn og unge med angst og depression samt lettere henvisningsveje mellem almen praksis, kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Herning kommune deltager i 2 delprojekter:

Delprojekt: Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

Formålet med delprojektet er at udvikle en systematisk vidensbaseret praksis for tidligere opsporende og forbyggende arbejde i forbindelse med børn og unge, der udviser problematisk skolefravær eller begyndende skolevægring (f.eks. grundet lettere psykiske vanskeligheder). En tidlig indsats kan nemlig medvirke til at forebygge, at det problematiske skolefravær udvikler sig til langvarige forløb med decideret vægring mod skolen, psykisk lidelse og/eller inddragelse af Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Der er i projektet øget fokus på netværksinddragelse, tæt kontakt og opfølgning på de iværksatte initiativer. Dette sikres ved strukturen på forløbet i form af fælles udarbejdelse af en caseformulering samt opfølgningsmøder efter igangsættelse af en indsats.

Projektet arbejder efter følgende mål:

 • At give personalet på skolerne et kompetenceløft i forbindelse med tidlig opsporing og håndtering af begyndende skolevægring, med tidlig inddragelse af PPR og øvrige aktører.
 • At udvikle og afprøve en systematisk evidensbaseret indsats til arbejdet med børn og unge der udviser begyndende skoleværing, med henblik på udbredelse til andre kommuner.
 • At der i forbindelse med udviklingen og afprøvning af en systematisk indsats, sker et kompetenceløft af PPR og øvrige aktører i håndteringen af skolefravær. Dette skal reducere behovet for henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien.
 • At skabe mulighed for dialog og sparring med Børne- og Ungdomspsykiatrien på sagsniveau med henblik på at kvalificere henvisninger hertil.

Delprojekt: Henvisning for almen praksis

Formålet med projektet er styrke samarbejde og kommunikation mellem kommuner og almen praksis, for at skabe helhedsorienterede indsatser for børn/unge med lettere psykiske udfordringer. Dette kan gøres ved at der igangsættes kommunale indsatser forud for, at almen praksis henviser til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Opgørelser viser nemlig, at størstedelen af de tilbageviste henvisninger stammer fra de almen praktiserende læger. Det er derfor afgørende, at der etableres et tættere og mere koordineret samarbejde mellem sektorerne, så vi sammen kan hjælpe børnene bedst muligt og øge kvaliteten af henvisningssager.

Projektet skal derfor understøtte en tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren, inden barnet/den unge henvises til psykiatrien. Dette gøres ved at etablere enklere adgang for de almen praktiserende læger til kommunens forskellige afdelinger herunder Familieafdelingen og PPR.

Helt konkret får alle praktiserende læger i Herning Kommune mulighed for at sende en henvendelse til Børn og Forebyggelse. Her er der nedsat et særligt koordinationsudvalg der træffer beslutning om barnets videre vej, samt sikrer det videre samarbejde med forældre, henvisende læge og andre relevante fagprofessionelle. Det tværsektorielle samarbejde styrkes derudover ved, at koordinationsudvalget kan inddrage BUA's rådgivningsenhed til sparring om konkrete sager.

Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammerne handler helt overordnet om at skabe et mere sammenhængende forløb for børn og unge med tegn på ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser.

Forløbsprogrammerne er en del af vores satspuljeprojekter. 

Forløbsprogrammerne er organisatoriske redskaber der beskriver samarbejdet mellem forskellige aktører, hvilket skal understøtte formålet om at skabe bedre resultater og et mere sammenhængende forløb for barnet/den unge. For at komme i mål med dette, kræver det en høj kvalitet i opgaveløsningen og at vi som fagprofessionelle koordinerer og samarbejder omkring opgaven - på tværs af familie, faggrupper og sektorer. Dette kan nemlig medvirke til en bedre ressourceudnyttelse på tværs af sektorer, hvilket kommer os alle til gode. I CBF er det derfor både psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere der arbejder ind i projektet. 

Forløbsprogrammerne kan også bidrage til at understøtte anvendelsen af særlige indsatser og evidensbaserede behandlingsmetoder i arbejdet med barnet, den unge og familien. For eksempel forældretræningsprogrammet NFPP i forbindelse med børn med ADHD. Derudover bygger Forløbsprogrammerne på, at man skal anvende rette indsatser på rette tidspunkt, hvilket stemmer overens med Herningmodellens mindset.

Samlet set arbejdes der i projektet efter følgende konkrete mål:

 • Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. udredning og valg af indsatser.

 • Udvikling og afprøvning af fælles metodiske tilgange og en fælles dialogmodel på tværs af regioner og kommuner.

 • Udvikling af et systematisk sparrings- og samrum på tværs af kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) (på sagsniveau)

 • Udvikling af en skabelon for fælles overordnet handleplan, der styrker forældrenes oplevelse af et mere sammenhængende forløb.

Målrettet indsats til forældre med anbragte

Projektet ønsker at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge, samt deres forældre. Formålet er at sikre mere stabile anbringelser, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt, en tidligere hjemgivelse til forældre.

Projektet er finaniseret og understøttet af Socialstyrelsen. Herning deltager i projektet sammen med 3 andre kommuner. Projektet løber i 2020-2022.

Projektet indeholder målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der  skal bidrage til at forbedre forældrekompetencerne hos forældre med anbragte børn og unge, så forældrenes evne til at indgå i forældrerollen og bidrage til deres barns udvikling styrkes.

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager.

I Herning fokuseres på forældre til børn i plejefamilie. Det vurderes, at ca. 10-15 forældre(par) til anbragte børn i plejefamilier hvert år i projektets 3-årige periode, vil modtage indsatsen.

I nuværende praksis er der et stort fokus på at skabe udvikling og trivsel hos det anbragte barn, men ikke altid med øje for de systemer og den økologi, som barnet er forbundet med. Med projektet ønskes der et øget fokus på relationen mellem barnet og de biologiske forældre. På den baggrund sætter projektet fokus på, at alle professionelle arbejder efter en koordineret helhedsplan for familien. Dette fokus vil bidrage til at forbedre barnets tilknytning til biologiske forældre/nære relationer, samt hele den økologi som barnet er omgivet af.

Indsatsen bygger på følgende seks grundprincipper:

 • Ressourcefokuseret

  En anerkendelse af, at der forekommer ressourcer i alle systemer, og at disse skal tydeliggøres og bruges i indsatsen som løftestang for udvikling og forandring. Derfor er der i projektet fokus på ressourcer i familien og netværket omkring det anbragte barn ved hjælp af inddragende netværksmetoder og MI-principper (motiverende samtale).

 • Kriseinformeret/anerkendelse af sorg

  Projektet bringer et større fokus på og sætter i højere grad ind omkring de markante overgange, der opstår for barn og forældre i forbindelse med en anbringelse og eventuelt en hjemgivelse. Familien mødes med respekt og nysgerrighed ift. familiens ønsker og forventninger til forløbet. 

 • Midlertidig foranstaltning/anbringelse som et startpunkt

  I henhold til Herningmodellens mindset er intentionen, at en større andel af anbringelse er af kortere varighed. Projektet ønsker at udbrede denne tænkning til plejefamilieanbringelser. Anbringelsen ses som en ny start for familiens udvikling, og ikke som en endelig løsning på udfordringer i fortiden. 

 • Målrettet og individuelt tilpasset 

  Projektets mål er en langt højere grad af inddragelse og involvering af forældre. Professionelle og forældre skal sammen fastsætte mål for indsatsen, og hyppigt følge udviklingen. Dermed er indsatsen fleksibel over for forældrenes ønsker, behov og forudsætninger.

 • Handlingsanvisende

  Alle handlinger, store som små, skal være forståelige og omsættelige for dem, der skal udføre dem. Projektet sætter fokus på vigtigheden i, at alle professionelle kender og bakker op om tilgangen til familiebehandlingen af forældre.

 • Samarbejdsorienteret

  Projektet vil sikre et styrket samarbejde mellem de tre parter omkring barnet - forældre, kommune(myndighed) og anbringelsessted.

Indsatsen er planlagt i tre faser, henholdsvis opstarts-, forandrings- og vedligeholdelsesfasen, hvor ovenstående seks principper indtænkes. 

Systematisk fokus på barnets progression

Projektet skal gennem en 4-årig periode (2019-2022) – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og et antal kommuner – udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.

Projektet skal resultere i et samlet materiale, der formidler og sætter retning for, hvordan kommunerne kan arbejde målrettet med at skabe de bedst mulige betingelser for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Der bevilliges ikke økonomisk tilskud til partnerskabskommunernes aktiviteter i projektet, men der ydes udviklings- og implementeringsstøtte.

Man kan deltage som partnerskabskommune - hvor man indgår fuldt i udviklingsarbejdet - eller referencekommune.

Det er i Børn og Forebyggelse besluttet at deltage som referencekommune. Referencenetværket vil bestå af 10-20 kommuner.

Det har til formål at kvalificere partnerskabskommunernes udviklingsarbejde med henblik på at sikre at forbedringstiltag og redskaber er bæredygtige i forskellige kommunale kontekster.

Derudover er formålet med netværket, at kommunerne deler viden på baggrund af partnerskabskommunernes erfaringer.

Børn og Unges deltagelse i referencenetværket starter i januar 2021. Referencenetværket skydes i gang med afholdelsen af et nationalt 2-dages vidensseminar.

Her vil både partnerskabs- og referencekommuner indgå i oplæg og drøftelser af viden og erfaringer fra praksis. Herefter skal tre repræsentanter fra Børn og Unge deltage i i alt fire tværkommunale møder i perioden fra januar 2021 til september 2022.

På de tværkommunale møder drøftes de nyeste praksiserfaringer fra partnerskabskommunerne, og referencekommunerne vil have mulighed for at kvalificere arbejdet og vidensdele på tværs.

Samarbejdet med Metodecentret

Herning Kommune er medlem af Metodecentrets bestyrelse.

Metodecentrets formål er:

 • At deltage i udvikling og afprøvning af nye fagprofessionelle metoder og indsatser, der kan forbedre kvaliteten og effektiviteten af det sociale arbejde i kommuner og regioner. Vores erfaring er, at høj faglig kvalitet i de sociale indsatser kan forbedre ressourceudnyttelsen på området, fordi socialt arbejde, der virker, både er til gavn for borgerne og for samfundsøkonomien. Derfor arbejder vi for at realisere potentialet i mere virksomt socialt arbejde.

Metodecentret og Børn og Unge i Herning Kommune indgår i samarbejde omhandlende projekter som:

 • Minding The Baby

 • F og N: Multisystemisk indsats / "Familie og Netværk", tidligere kaldet MST 

 • DHA: Den Helhedsorienterede Arbejdsmetode i ungeindsatsen

 • Mestringsstøtte

Medlemskabet af Metodecentrets bestyrelse understøtter Herningmodellens vidensbaserede arbejde samt tilegnelsen af ny viden, som bruges til børn og unges bedste.

Besøg Metodecentrets hjemmeside.

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Leder af Myndighed og ambulante pædagogiske ydelser
Mobil: 22447167

Send e-mail til Lone

Mette Siig Wemmelund
Leder af PPR
Mobil: 21544947

Send e-mail til Mette

Bibi Salskov Olesen
Chef for Børn og Læring Dagtilbud
Mobil: 22406219

Send e-mail til Bibi

Christian Rotbøl
Chef for Børn og Læring Skoler
Mobil: 22597568

Send e-mail til Christian

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.