Social, Sundhed og Beskæftigelse

Her kan du læse mere om forvaltningen SSB og om, hvordan vi er organiseret.

Vi arbejder med fire kerneområder. 

Ydelsesafdelingen bevilliger ydelser. Det kan være kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension med videre.

Jobcenteret formidler job. Vi laver jobplaner for ledige. Vi laver også opfølgningsplaner for de, der er sygemeldt. 

I Afdelingen for beskæftigelsestilbud har vi organiseret en vifte af tilbud, der alle retter sig mod at komme i job. Vi har blandt andet aftaler med private virksomheder. Vi har også aftaler med uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører. Vi tilbyder forskellige former for forløb, der skal hjælpe med at afklare og optræne den enkelte.

I Social & Integration laver vi integrationsplaner og sociale handlingsplaner. Vi rådgiver også personer med væsentlige sociale problemstillinger. 

Vores chef er Carsten Lagoni.

Afdelingen for Handicap og Psykiatri har mange målgrupper. Vi beskæftiger os med tilbud til:

  • Voksne udviklingshæmmede
  • Hjerneskadede
  • Fysisk handicappede
  • Personer med autismespektrumforstyrrelser
  • Personer med psykiske lidelser
  • Personer med misbrugsproblemer
  • Personer med et kommunikationshandicap

Læs mål for afdelingen Handicap og Psykiatri.

I boksen 'Mere info' kan du se, hvordan vi er organiseret.

Afdelingen Sundhed og Ældre arbejder med at forebygge og fremme sundhed. Vi består af:

Visitationsenheden

Vi visiterer borgere til hjemmehjælp og til andre ydelser, der hører under serviceloven og sundhedsloven.

Hjemmeplejen

Vi leverer praktisk hjælp og personlig pleje. Vores kommune er delt ind i en række distrikter. Hvert distrikt tager vare på den nære pleje af de, der bor i det område. Vi yder også hjemmehjælp.

Plejecentre

De kommunale plejecentre er spredt i det meste af kommunen. De har deres egen fælles hjemmeside.

Gå til plejecentre i Herning Kommune.

Sygeplejen

Vi tager os af hjemmesygeplejen. Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger og sygehusene.

Rehabiliteringscentret og Akut Team er også en del af sygeplejen. Det er dem, sygehuse og læger kan kontakte, når en borger bliver udskrevet.

Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler

Vi tager afsæt i borgerens ressourcer og vilkår, og med relevant faglig viden støtter vi borgeren i at mestre hverdagen og være mest mulig aktiv fysisk, psykisk og socialt.

Se mere om sundhedstilbud.

Se aktiviteter på aktivitetscentrene.

Staben for Sundhed og Ældre

Vi yder service til Sundhed og Ældre og til de politiske udvalg. Vi arbejder blandt andet med at styre økonomi og udvikle forskellige indsatser.

Kommunikation til Sundhed og Ældre

Læger, apoteker og sygehuse kan kommunikere med sundhedspersonalet i plejen via MEDCOM.

Læs mere om brug af MEDCOM.

Vores chef er Lis Bukholdt.

I boksen 'Mere info' kan du se, hvordan vi er organiseret.

Staben i SSB: 

  • understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg.
  • styrker det tværgående samarbejde i SSB.
  • agerer bindeled mellem SSB og øvrige samarbejdspartnere.

Vi er organiseret i tre teams.

Team Økonomi og Controlling, som især tager sig af at koordinere funktioner, der knytter sig til økonomi og afregning.

Team Planlægning, som tager vare på diverse udviklingsprojekter. Det er også dette team, der tager sig af socialjura.

Team Sekretariat, som tager sig af diverse opgaver i sekretariatet. Det gælder blandt andet dagsordner og referater for relevante udvalg.

Karin Locander er chef for Staben i SSB.

Dekorativt

Kontaktinfo

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tlf.: 96284000
Send e-mail til ssbsc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.