Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Organisering af BOU

Direktør
Louise Raunkjær

Center for Børn og Læring (CBL)
Chef, Preben Siggaard

Center for Børn og Forebyggelse (CBF)
Chef, Bo Ulrich Bertelsen

Center for Udvikling og Økonomi (CUO)
Chef, Antonio Barahona

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af BOUs organisering. Den er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap. Du finder de samme oplysninger i digitalt tilgængeligt format på siden 'Børn og Unge' og dens undersider.

Beskrivelse af Børn og Unge

Dagligt tager Børn og Unge hånd om cirka en fjerdedel af Herning Kommunes indbyggere.

Opgaverne knytter sig til børne- og ungeområdet.

For at klare de mange opgaver bedst muligt er Børn og Unge inddelt i tre centre.

Opbygningen er her med til at binde en rød tråd mellem dagtilbud og skoler og skabe en klarere profil for forebyggelse.

De tre centre er:

 • Center for Udvikling og Økonomi (CUO).
 • Center for Børn og Læring (CBL).
 • Center for Børn og Forebyggelse (CBF).

De tre centres arbejde sker i tæt samarbejde med direktøren for Børn og Unge.

Børn og Unges organisering.

Det tværfaglige samarbejde mellem de tre centre er meget vigtig i Børn og Unge, da opgaverne spænder så vidt. I samarbejdet lægges der især vægt på at sikre en helhedsorienteret tilgang til børn og unges liv i Herning Kommune. Med andre ord bliver der set på det hele menneske og sikret en klar sammenhæng mellem de ydelser, som en borger bliver tilbudt.


De tre centre i Børn og Unge er hver især organiseret internt i forvaltningen i en række afdelinger og teams og eksternt i institutioner, skoler og forskellige former for tilbud.

Opbygningen af Børn og Unge understøtter en koordineret indsats på tværs af faggrupper i hele organisationen.

Center for Udvikling og Økonomi

Dette center har det overordnede ansvar for drifts- og udviklingsopgaver på tværs af Børn og Unges tre centre og på tværs af forvaltninger.

Center for Udvikling og Økonomi er organiseret i fem enheder:

 • Økonomi
 • Sekretariat
 • Udvikling
 • Kørselskontor
 • Servicebutik

Center for Børn og Læring

Dette center driver dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler, UNGHerning og specialenhederne Ungdomscenter Knudmosen og Åmoseskolen - i alt 70 decentrale enheder.

Center for Børn og Læring er organiseret med fokus på et tæt samarbejde mellem områderne:

 • Administration
 • Pædagogisk Udvikling
 • Skoler
 • Dagtilbud

Center for Børn og Forebyggelse

Dette center retter sig mod alle børn og unge i kommunen - også børn og unge med særlige behov og udfordringer.

Center for Børn og Forebyggelse er organiseret i 3 afdelinger placeret på Rådhuset:

 • Børne- og Familierådgivningen
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Sundhedsplejen.

Center for Børn og Forebyggelse har også en decentral afdeling og fire specialinstitutioner:

 • Tandplejen (decentral afdeling)
 • Børne- og Familiecenter Herning
 • Handicapcenter Herning
 • Hedebocentret
 • Herning Krisecenter (selvejende).

Børn og Unge understøtter og betjener Børne- og Familieudvalget, som dækker områderne:

 • Sundhedspleje
 • Tandplejen
 • Dagtilbud for børn
 • Skoler
 • Specialundervisning for voksne
 • Børn og familier med problemer
 • Døgntilbud, specialskoler mv.

Blandt de politikker, som er med til at forme Børn og Unges arbejde, er den samlede Børne- og Ungepolitik.

Politikkens formål er at sikre en målrettet indsats over for børn og unge med særlige behov og en sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde.

Børne- og Ungepolitikken indeholder både en politisk vision og en målsætning, som fokuserer på følgende områder:

 • Det tværfaglige samarbejde
 • Den tidlige indsats
 • Den sundhedsfremmende indsats
 • Fritidstilbud
 • Inklusion
 • Børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Unge og uddannelse

Gå til Børne- og Ungepolitikken.


Med de overordnede politiske mål og direktionens strategiske indsatsplan i baghovedet har Børne- og Familieudvalget lavet en række fireårige mål (2014-2017).

For Børn og Unge betyder det, at forvaltningen i de kommende år har et særligt fokus på inklusion og gennemførelse af ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Børn og Unges to målspor:

1. Flere inkluderes i almenområdet

Udfordring

I 2012 blev 4,8% af folkeskoleleverne ekskluderet til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års området.

Mål

Andelen af ekskluderede folkeskolelever skal nedbringes til 4% i 2015. Det skal ske ved at arbejde med følgende:

 • Forældresamarbejde
 • Reflekteret praksis

2. Flere gennemfører en ungdomsuddannelse - alle skal blive så dygtige, de kan.

Udfordring

I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Det tal ønskes forbedret.

Mål

Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i 2015. Det skal ske ved at arbejde med følgende:

 • Lederskab i et børneperspektiv
 • Kvalitetsudvikling

Børn og Unge lægger stor vægt på udvikling og forbedring af arbejdet med børn og unge.

Derfor har forvaltningen sat en række projekter i gang for at styrke indsatserne.

Nedenfor beskrives et udvalg af projekter, der løber lige nu.

Sverigesprogrammet

Sverigesprogrammet er et 4-årigt projekt, hvor formålet er at forny Herning Kommunes praksis på området for udsatte børn og unge.

Fremtidens Dagtilbud

Fremtidens Dagtilbud skal styrke trivsel og læring hos børn i dagtilbud og bidrage til at mindske betydningen af negativ social arv.

Knæk Kurven

Projektet Knæk Kurven dækker over en inklusionsindsats, som skal nedbringe antallet af elever, der kommer i specialklasser.

Strategi- og handleplan for sprog og læsning i Herning Kommune

Dette projekt har fokus på børn og unges (0- 18 år) sprog-, skrive- og læsefærdigheder i Herning Kommune.


Herning Kommune er en af landets førende kommuner til at benytte evidensbaserede metoder i arbejdet med børn og unge.

Det betyder, at Herning Kommune, Børn og Unge giver borgerne en sikkerhed for, at det de tilbydes er baseret på viden og forskning.

Her kommer en kort beskrivelse af tre udvalgte eksempler på evidensbaserede indsatser:

De Utrolige År (DUÅ)

Dette er en serie programmer målrettet børn, forældre og professionelle. Formålet med DUÅ er at styrke børnenes sociale kompetencer gennem tilknytning og det positive samspil mellem børn og forældre, pædagoger og lærere.

Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse (LP)

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvis formål er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for den sociale og faglige læring hos alle elever. Der lægges her vægt på, at lærerne har fokus på interaktionen med eleven og også ser kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

PALS er et udviklingsprojekt og en udviklingsmodel med formålet at sikre inklusion og et trygt undervisningsmiljø for alle elever på skolerne. Hensigten med PALS er at styrke elevernes sociale og faglige kompetencer og dermed forebygge problemadfærd.


Louise Raunkjær, 1

Louise Raunkjær, direktør for Børn og Unge.

Kontaktinfo

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge
Tlf.: 96286000
Send e-mail til louise.raunkjaer@herning.dk

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 9628 6440
Send e-mail til cblps@herning.dk

Bo Ulrich Bertelsen
Centerchef
Tlf.: 20674214
Send e-mail til cbfbo@herning.dk

Antonio Alejandro Mosquera Barahona
Centerchef
Tlf.: 96286349
Send e-mail til cuoab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.