Budgetforlig 2018

Her finder du Herning Kommunes budgetforlig for 2018.

Tilbage

Herning Kommune er inde i en positiv udvikling. Befolkningstallet stiger, og kommunen er fortsat lokomotivet i Midt- og Vestjylland. Salget af kommunale byggegrunde til boligformål er på sit højeste niveau siden 2008, og det er fortsat særdeles attraktivt at drive erhverv på Herning-egnen, hvor rammebetingelserne er nogle af Danmarks mest fordelagtige.

Budgetforligspartierne anerkender, at Herning Kommunes økonomi fremstår robust og sund. De senere år har den danske økonomi taget forsigtigt tilløb til det længe ventede opsving, og de vedtagne budgetter i Herning Kommune har i lyset af det været ansvarlige og udvist rettidig omhu.

Nu er der igen kommet fart i Danmarks økonomi, og Herning Kommune går de nye muligheder i møde med en fornuftig kassebeholdning og styr på balancen mellem indtægter og udgifter.

I indeværende byrådsperiode er ældreområdet opprioriteret, så der nu er langt flere varme hænder til de ældre medborgere end tidligere. I denne aftale sætter budgetforligspartierne penge af til at etablere yderligere cirka 20 nye plejeboliger.

Samtidig fortsætter Herning Kommune i de kommende år investeringen i fritidsfaciliteter. Denne forligsaftale sætter penge af til halbyggerier i Tjørring og Haderup, mens allerede afsatte penge til byggerier i Gullestrup og Sinding-Ørre fremrykkes. Samtidig fortsætter renoveringen og ombygningen af Holing-komplekset som planlagt, ligesom Hammerum Hallen opgraderes.

I 2018 og årene derefter vil en årlig pulje på 12 millioner kroner til borgernær velfærd give et løft til ikke mindst handicap- og dagtilbudsområdet. 


 • Frem mod 2021 vil der være behov for at etablere cirka 20 nye plejeboligpladser. Budgetforligspartierne afsætter i 2019 og 2020 i alt 26,8 millioner kroner til etableringen. Pladserne etableres som en tilbygning til Kildehøj i Vildbjerg. Byggeriet kræver ny lokalplan, og det arbejde sættes nu i gang. Budgetforlig 2018
 • Budgetforligspartierne tager til efterretning, at behovet for nye plejeboliger, ikke mindst til demente ældre, vil vokse markant i perioden fra 2022-2025, hvor antallet af ældre borgere over 80 år vil stige mærkbart. Der må i perioden forventes udgifter til etablering af cirka 80-100 nye plejeboliger, hvoraf cirka 60 formentlig skal være særligt indrettet til demente.
 • Flere borgere med svær autisme, og borgere som er svært fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede, har behov for botilbud. Derfor løftes driftsbudgettet med 5,5 millioner kroner om året allerede fra 2018. Budgetforligspartierne igangsætter udbygningen af Mosaikken (8 pladser) i 2019 og Rosenholm (12 pladser) i 2020. De to projekter koster samlet 47 millioner kroner. Kommunens nettoudgift efter lån er 16 millioner kroner. Udbygningen giver mulighed for, at borgerne kan få et botilbud i nærområdet, tæt på familie.
 • En pårørende-vejleder kan professionelt hjælpe og støtte pårørende. Budgetforligspartierne ønsker en pårørende-vejleder ansat, som med udgangspunkt i Herning Kommunes pårørendestrategi har særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling. Ordningen evalueres efter to år.
 • Hvert år får ca. 39.000 danskere konstateret kræft. Heldigvis overlever stadig flere sygdommen. Budgetforligspartierne afsætter derfor penge til mere målrettede rehabiliteringsforløb efter kræftbehandling. Indsatserne er eksempelvis råd og vejledning samt hjælp til at genvinde kræfterne via fysisk træning. Desværre dør der fortsat mere end 15.000 danskere af kræft hvert år. Budgetforligspartierne understreger vigtigheden af en værdig pleje og behandling i den sidste tid. I forlængelse af den nationale Kræftplan IV afsættes derfor også penge til at løfte indsatsen på dette område. I alt er der afsat 2,8 millioner kroner fordelt på årene 2018, 2019 og 2020 til de nævnte formål.
 • Byrådet ønsker fortsat et udviklingsprojekt i Bethaniagade med op til 16 boliger med samtidig renovering af varmestue og herberg. Der er dialog med Blå Kors omkring projektudviklingen. Forligspartierne afsætter samtidig 400.000 kroner om året til at sikre et døgnåbent varmestuetilbud. Bevillingen sker under forudsætning af, at der fra Blå Kors' side samarbejdes omkring rationel, samlet drift, og at der er tilstrækkelig fremdrift omkring det boligsociale projekt.

 • Der er behov for at øge kapaciteten i Kernehuset-Engblommen/Engbjergskolen og Højgård Børnehus/Højgårdskolen. Mest presserende er situationen i Snejbjerg, hvorfor forligspartierne afsætter i alt 22,1 millioner kroner til en tilbygning til den eksisterende daginstitution, opvarmede gange med garderober, opgradering af fællesarealer til fritidshjem og multisal. Allerede i 2018 bygges multisalen, som afhjælper en del af problemerne, mens resten af byggeriet udføres senest i 2020. I Lind i forbindelse med Højgård Børnehus/Højgårdskolen opføres i 2021 en ny tilbygning til førskolebørnene. Samtidig opgraderes fællesarealerne til fritidshjemsbørnene. Til denne første etape afsætter budgetforligspartierne fem millioner kroner. Anden etape af Højgård-projektet gennemføres senest 2022 og koster seks millioner kroner. I alt bruges i de kommende år således 33,1 millioner kroner til udbygninger og renoveringer i Snejbjerg og Lind. Også på Lundgårdskolens SFO er der de kommende år behov for udvidelser og/eller ombygning/renovering. Derfor afsættes 6,5 millioner kroner i 2018 til formålet.
 • Dagtilbud af høj kvalitet er af afgørende betydning for børns udvikling og trivsel. Især når det gælder børn fra hjem, hvor forældrene ikke kan give børnene tilstrækkelig støtte. Helt centralt for kvaliteten i dagtilbuddene er dygtige ledere og medarbejdere. Men også sundhedsplejens forebyggende indsats spiller en afgørende rolle. Der afsættes årligt 300.000 kroner til et løft af sundhedsplejen. For bredt at styrke den tidlige indsats afsætter budgetforligspartierne ekstra tre millioner kroner om året til et løft/kvalitetsudvikling i dagtilbud. Den præcise udmøntning aftales i foråret 2018. Et element i denne drøftelse bliver et løft af Tidlig Indsats-puljen/sociale normeringer, ligesom initiativer under regeringspakken Stærke Dagtilbud på budgetkonferencen foråret 2018 drøftes nærmere inden for den samlede ramme på tre millioner kroner.

 • Børn og unges brug af mobiltelefoner og sociale medier er særdeles omfattende. Den nye teknologi rummer mange spændende muligheder. Men den kan også give problemer med for eksempel mobning, fysisk inaktivitet og usikre, sociale kompetencer og være et forstyrrende element for undervisningen. Disse emner diskuteres i stigende grad på skolerne og blandt forældre. Budgetforligspartierne betoner vigtigheden af debatten og opfordrer de enkelte skolebestyrelser til decentralt at udarbejde et digitalt kodeks for de enkelte skoler.

 • På budgetkonferencen i foråret 2018 ønsker budgetforligspartierne at få præsenteret en analyse af vikardækningen på kommunens folkeskoler. Analysen skal udarbejdes på baggrund af data for skoleåret 2016-2017. Analysen skal blandt andet indeholde det samlede forbrug af vikarer opgjort pr. skole og i kommunen, fordelingen af vikartimer fordelt på personalegrupper og udgifter til vikardækning. Desuden skal mulighederne for en forbedret vikardækning med faguddannet personale beskrives.

 • I forbindelse med budgetkonferencen i foråret 2018 ønskes ligeledes en status på det hidtidige arbejde med inklusionsstrategien i Herning Kommune. Budgetforlig 2018

 • I budgettet er hvert år afsat 550.000 kroner til trafiksikring. Budgetforligspartierne ønsker, at 200.000 kroner fra puljen i 2018 går til at trafiksikre omkring Timring Læringscenter. Da læringscentret ligger i udkanten af byen, bliver der tale om en kombination af en byport, en hævet flade og en hastighedszone. Også i Lind afsættes penge til at sikre skolevej i 2018. Den sti, der i dag forbinder Stensbjergvej med hallen, skal opgraderes. Det koster cirka 200.000 kroner.

 • Der arbejdes for tiden med at skabe en såkaldt sammenhængende læringsforståelse for kommunens børn fra 0-18 år. Der er udarbejdet et fælles læringskodeks i Center for Børn og Læring. Målet er, at lærere og pædagoger har en fælles forståelse af, hvad læring er. Budgetforligspartierne understreger, at dette ikke må føre til krav om mere skriftlig dokumentation fra skolerne eller øget bureaukrati i øvrigt. Læringskodeks skal således ikke centralisere det pædagogiske arbejde, men er udelukkende en definition, som kan inspirere decentralt.

 • Dagplejen er, ikke mindst i yderområderne i kommunen, udfordret af, at selv små udsving i antallet af børn hurtigt kan påvirke behovet for dagplejere. Forligspartierne afsætter 700.000 kroner om året de næste fire år, så dagplejen kan tilpasse kapaciteten på en mere hensigtsmæssig måde og imødegå udsving i børnetallet. 

 • En række initiativer har de senere år haft sigte på at løfte livskvaliteten for de ældre borgere. Klippekort-ordning, søndagscafeer og akutteam er blandt de tiltag, som på hver sin måde har haft endnu bedre ældre-trivsel som mål. I år er Herning Kommune demenskommune og opnår ad den vej ny og vigtig viden på demensområdet. Særligt fokus har der også været på at forhindre, at ældre bliver ensomme. På budgetkonferencen i foråret 2018 ønsker budgetforligspartierne en samlet status på de forskellige initiativer, der i indeværende byrådsperiode er taget på ældreområdet. På baggrund af denne status ønsker forligspartierne mulige bud på hvilke nye initiativer på området, der kunne gøre størst gavn for de ældre i årene, der kommer. Fokus skal være på frivillighed og aktivitetscentre. Budgetforligspartierne afsætter en halv million kroner om året i budgetperioden, så der er råderum til straks at følge op på resultaterne af afrapporteringen. I forlængelse af indførelsen af leve-bo-miljøerne ønskes et projekt iværksat, som fremmer kostfagligheden for ældre på plejecentrene.

 • Ungmod 24/7 er et rådgivningstilbud, hvor Region Midtjylland hidtil har stillet en læge/sexolog til rådighed til rådgivning om prævention med videre, og hvor Herning Kommune bidrager med to psykologer og en rådgiver. Regionen trækker sin finansiering til Budgetforlig 2018 5 læge/sexolog i september 2017. Budgetforligspartierne ønsker tilbuddet fortsat og afsætter 250.000 kroner om året. Pengene vil gå til at betale regionen for fortsat at stille personale til rådighed. Samtidig anerkender forligspartierne, at den samlede Ungmod/24-7 indsats omlægges, så den organisatorisk hænger sammen med den øvrige tilbudsvifte.

 • Satspuljemidler/fondsmidler til to projekter, som har hjulpet børn og unge, der er psykisk udsatte, stopper. Derfor slås de to hidtidige projekter - "Når cykelhjelm ikke er nok" og "Trivselsgrupper for skoleelever" - sammen til et nyt projekt, organiseret under Selvhjælp Herning. Budgetforligspartierne afsætter 350.000 kroner om året til formålet.

 • Herning Kommune tilbyder de såkaldte PREP-kurser - et forskningsbaseret, pædagogisk forløb, som medvirker til at sænke skilsmisseraten. Forligspartierne ønsker undersøgt, hvad man kan gøre for at fremme kendskabet til PREP-kurserne.

 • Ved forårsbudgetkonferencen i 2018 ønskes en status over SSP-arbejdet og indsatsen i forhold til blandt andre børn i misbrugsfamilier, hærværk, mobning og rekruttering til bander. 

 • Herning Kommune tilbyder fortsat nogle af Danmarks bedste rammebetingelser for at starte og drive virksomhed. Budgetforligspartierne ønsker på grund af stadig flere ansøgere at forbedre rammerne yderligere på byggesags-området. Derfor afsættes 400.000 kroner hvert år frem til og med 2021 for at afkorte sagsbehandlingstiden.
 • Der er stadig udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med lærepladser i byggeriet/industrien. En udfordring, flere budgetforlig de senere år har adresseret. Budgetforligspartierne anerkender den indsats, der ydes, men understreger samtidig, at indsatsen bør øges yderligere. Derfor skal de bestræbelser, der sammen med erhvervsrådet gøres på området, intensiveres. Resultatkontrakten med erhvervsrådet skal præciseres, så det tydeligt fremgår, at konkrete initiativer skal fremme forståelsen for nødvendigheden af at ansætte lærlinge i virksomhederne. Herning Kommune stiller allerede nu krav til omfanget af uddannelses- og praktikpladser i de kontrakter, der indgås med entreprenørerne i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Ved anlægsopgaver af en vis størrelse - en varighed på seks måneder eller mere og lønomkostninger på min. fire millioner kroner og/eller en kontraktværdi ekskl. moms på min. 10 millioner kroner - skal fire procent af de årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten, udgøres af elever og/eller praktikanter. Budgetforligspartierne understreger i den sammenhæng vigtigheden af, at Herning Kommune går foran med et godt eksempel og, hvor det er muligt og giver mening, øger antallet af kommunale lærepladser. Samtidig hæves procentsatsen til seks procent, idet det Budgetforlig 2018 6 samtidig præciseres, at der gælder det såkaldte følg eller forklar-princip, hvorefter leverandørerne enten skal leve op til procentsatsen eller forklare, hvorfor de ikke gør det.
 • Budgetforligspartierne understreger vigtigheden af, at der arbejdes med indsatsen i forhold til iværksætterne. Iværksætteri er en del af Herning-egnens DNA og historie, og initiativrige, arbejdsomme borgere, der ønsker at starte egen virksomhed, skal rådgives, støttes og opmuntres i deres bestræbelser. Der skal udarbejdes en ny iværksætterstrategi. Strategien skal sikre, at Herning Kommunes iværksætterindsats har høj kvalitet og opfattes som en samlet aktivitet. Forligspartierne vil være villige til at investere i den nye iværksætterstrategi.
 • Budgetforligspartierne er optaget af, hvordan der sikres flere faglærte i årene, der kommer. En række kommuner har haft succes med at omlægge deres 10. klasses-tilbud, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Forligspartierne ønsker derfor på forårets budgetkonference at få et bedre overblik over andre kommuners måder at organisere 10. klasse på, samt et oplæg til, hvordan vi i Herning Kommune fremmer målsætningen om flere unge i erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Erfaringer fra "Industrien som karrierevej" skal medtænkes i oplægget.
 • Forligspartierne er enige om, at arbejdet med socioøkonomiske initiativer fortsat skal prioriteres i hele organisationen. Senest har et to-årigt projekt, hvor Ungdomscenter Knudmoseskolen vil åbne et arbejdende værksted i gågaden i Herning, skabt nye muligheder for at lette vejen til uddannelse og beskæftigelse for skolens elever.
 • Jobbanken hjælper sindslidende førtidspensionister med at få fodfæste på arbejdsmarkedet - og efterfølgende fastholde et job. Herning Kommunes tilskud til Jobbanken vil fra 2018 og frem blive indeksreguleret. 

 • Herning Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Med til det hører gode og tidssvarende idrætsfaciliteter. Nordvest Hallen i Tjørring ønsker at udvide og ombygge faciliteterne. Udvidelsen koster cirka 15 millioner kroner, hvoraf tre millioner kroner rejses lokalt. Også Haderup Kultur & Idrætscenter har udvidelsesplaner. Forligspartierne anerkender det store, lokale arbejde med projekterne og afsætter i 2021 i første omgang ni millioner kroner til at få halbyggerierne i Tjørring og Haderup sat i gang.
 • Samtidig skal der etableres motions- og bevægelsescenter, og lokaler til musikundervisning og kulturelle aktiviteter, i Sinding-Ørre Midtpunkt. Til det fremrykker budgetforligspartierne 2,3 millioner kroner til 2018.
 • Hal-projektet i Gullestrup rykkes frem, så der i 2019 afsættes 13,7 millioner kroner til formålet. I den forbindelse skal det overvejes, om Lærkereden kan rummes i projektet, hvis byggeriet får en bygningslænge i forbindelse med Hedegårdens eventuelle flytning til området ved skolen. På budgetkonferencen i foråret 2018 ønskes et samlet overblik, også økonomisk, over mulighederne.
 • De senere års budgetforlig har sat penge af til kunstgræsbaner flere steder i Herning Kommune. Nu er turen kommet til Herning Fremads baneanlæg. Budgetforligspartierne afsætter i 2018 3,5 millioner kroner i anlægstilskud til en kunstsgræsbane ved Herning Fremad.
 • I Snejbjerg Svømmehal er der behov for en renovering. Til formålet afsættes 0,7 millioner kroner i 2018.
 • Idrætsrådet har haft stor succes med en forsøgspulje, hvor foreningerne har kunnet søge om penge til at understøtte samarbejdet mellem foreningsliv og skole, jvf. folkeskolereformen. Forligspartierne afsætter 100.000 kroner årligt til at fortsætte arbejdet med åben skole-projekter. Disse finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme. Derudover skal udvalget drøfte, om ordningen skal udvides yderligere.
 • Egnsteateraftalen udfordrer Team Teatret, da statens tilskud er faldende. Aktuelt mangler teatret cirka 310.000 kroner om året, som Herning Kommune hidtil har dækket af. Beløbet vil stige til cirka 400.000 kroner i 2020. Budgetforligspartierne beder Kultur- og Fritidsudvalget om at løse opgaven inden for rammerne af udvalgets samlede område.
 • Budgetforligspartierne ønsker ved byrådets budgetkonference i foråret 2018 at blive præsenteret for et oplæg vedrørende etablering af faciliteter til særligt lystfiskere, kajakroere, triatleter og vinterbadere ved Fuglsang Sø. Projektet kaldes Det Blå Rum. Det skal i den forbindelse undersøges, om der kan skaffes fondsmidler til formålet.
 • Budgetforligspartierne ønsker senest ved byrådets budgetkonference i foråret 2018 at blive præsenteret for et beslutningsgrundlag til løsning af situationen omkring Kulturfabrikken, hvis nuværende lejemål udløber med udgangen af 2019. Til formålet afsættes en buffer på yderligere 400.000 kroner om året til drift, samt to millioner kroner til flytning/reetablering.
 • På budgetkonferencen i foråret 2018 ønsker budgetforligspartierne at blive præsenteret for en undersøgelse af behovene for renovering, isolering etc. af Historiens Hus i Herning.
 • I Herning Kommune er der en lang tradition for at give støtte til foreninger. Også foreninger med religiøst grundlag. I lyset af ny lovgivning er det naturligt at drøfte, hvad kommunalt støttede lokaler kan og må stilles til rådighed for. Med respekt for både ytrings og religionsfrihed ønsker forligskredsen et oplæg til drøftelse i foråret 2018.

 • Herning Kommunes bybusdrift står foran et udbud. Nye ruter skal etableres i løbet af 2019. Budgetforligspartierne ønsker derfor en analyse af en række forhold omkring busdriften. Analysen skal fremlægges for byrådet ved budgetkonferencen i foråret 2018 og blandt andet indeholde bud på en modernisering af rutenettet. Samtidig skal mulighederne for at gøre bybusserne mere attraktive for ældre borgere undersøges. Analysen skal derfor rumme et økonomisk bud på, hvad det vil koste Herning Kommune eventuelt at gøre bybustransporten gratis/billigere for pensionister. Endelig skal analysen gå i dybden med muligheden for at lade brintbusser indgå i driften. Til det afsættes et råderum på 15 millioner kroner, fordelt med 1,5 millioner kroner om året fra 2019 og frem. Pengene tages i Udviklingsfonden. Et vigtigt element i den sammenhæng er, at en løsning med brintbusser vil nedsætte det samlede CO2-udslip fra Herning Kommune som organisation med cirka syv procent.
 • For borgerne er det i dag afgørende vigtigt at have en god, stabil internetforbindelse. Der er imidlertid stadig geografiske områder rundt omkring i Herning Kommune, hvor netforbindelsen er svag. I disse områder er mulighederne for at drive erhverv og anvende it i hverdagen ikke optimale. Budgetforligspartierne anerkender problemet og afsætter i 2018, 2019 og 2020 en million kroner hvert år til at forbedre den digitale infrastruktur. Det kan handle om at opsætte nye mobilmaster, men der skal også være opmærksomhed omkring mulighederne for at udlægge kabler, for eksempel i en mere koordinerede rolle i forhold til bredbåndspuljen. Arbejdet og afklaringen vil ske i samarbejde med de private aktører på markedet. Udgiften finansieres af Udviklingsfonden.
 • På Herning-egnen er det populært at cykle, og byrådet har de senere år etableret mange nye cykelstier rundt omkring i kommunen. Anlægget af en række nye cykelstier og renovering af lysanlæg igangsættes allerede i 2017. Budgetforligspartierne understreger samtidig vigtigheden af, at de eksisterende cykelstier vedligeholdes. Det årligt afsatte rådighedsbeløb på 733.000 kroner fra 2018 og frem prioriteres derfor til vedligehold af eksisterende cykelstier.
 • Budgetforligspartierne omdefinerer inden for de allerede afsatte penge TimeLineprojektet, så prioriteten nu bliver at skabe en bedre og smukkere sammenhæng mellem bymidten, Banegårdspladsen og Sdr. Anlæg via bedre passagemuligheder.
 • Den tidligere daginstitution Kålormen i Feldborg tilbydes borgerforeningen efter samme model, som tidligere er blevet anvendt i Aulum og Vildbjerg. Ønsker borgerforeningen at Budgetforlig 2018 9 indrette bygningerne til beboerhus, skal foreningen selv betale for istandsættelsen. Til gengæld betaler Herning Kommune el, vand og varme.
 • Tidligere budgetforlig har fastslået, at der skal ses nærmere på mulighederne for multianvendelse af Markedspladsen i det centrale Herning. Budgetforligspartierne bekræfter, at det stadig er ønsket, og at det skal løses parallelt med Herning+-projektet. 

 • I forbindelse med arbejdet med at forbedre publikumsfaciliteterne i Løvbakkerne, er der blandt forligspartierne enighed om at forbedre undervisningsfaciliteterne yderligere. Forligspartierne bemyndiger Teknik & Miljøudvalget til - inden udgangen af 2017, inden for en samlet ramme på 2,5 millioner kroner, og taget af de penge, der i forvejen er afsat til undervisningsfaciliteter på Nederkærgård - at udarbejde et beslutningsgrundlag.
 • Der er 52 okkeranlæg i Herning Kommune, og anlæggene bør oprenses med et interval på højest ti år for at fungere optimalt. Budgetforligspartierne afsætter 200.000 driftskroner om året til formålet.
 • Mikroplast er et stigende problem i havene overalt på kloden. Budgetforligspartierne ønsker, at Herning Kommune ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler, så vidt det overhovedet er muligt, undgår at købe produkter, der indeholder mikroplast. 

 • Landspolitisk er der stor fokus på at minimere bureaukrati og kontrol i det offentlige. I Herning Kommune har vi de senere år haft tilsvarende blik for mulighederne for at regelforenkle og afbureaukratisere, hvor det er muligt. Budgetforligspartierne ønsker den målrettede indsats for enklere arbejdsgange og mindre kontrol over alt i Herning Kommune fortsat, ikke mindst af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed.
 • I budgetforliget for 2017 slår budgetforligspartierne fast, at de "er enige om, at Herning Kommune udvider antallet af praktikpladser inden for daginstitutionsområdet (PAUelever)." Ved den lejlighed blev der afsat 1,4 millioner kroner, hvilket skulle svare til ti stillinger. Budgetforligspartierne beder forvaltningen sikre, at det også i praksis er PAUelever, der får praktikpladserne på daginstitutionerne.
 • Herning Bibliotekerne og Borgerservice har siden efteråret 2016 i fællesskab udvidet det eksisterende borgerservicetilbud på lokalbibliotekerne. Det har været en succes. Budgetforligspartierne ønsker en model forelagt med muligheder for yderligere, decentral borgerservice på bibliotekerne inden for de eksisterende, økonomiske rammer. 

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.