Hvem laver hvad, og hvad koster det?

Her kan du se, hvordan udgifterne til drift fordeler sig. Du kan også se de enkelte områders hovedopgaver, og hvor mange ansatte der er.

Klik på overskriften eller den lilla pil, så folder informationerne sig ud.

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 746,87

Opgaver

 • Fællesudgifter til den politiske organisation
 • Myndighedsopgaver og administrative opgaver i forvaltningerne
 • Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
 • Drift af administrationsbygningerne
 • Intern service (rengøring, tekniske servicemedarbejdere, kantine mm.)

 

Fordeling af udgifter på administrationsområdet
Udgifterne til administration udgør 11,2 % (527,3 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Administrativ organisation 74 %
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3 %
Lønpuljer 20 %
Politisk organisation 3 %

 

 Bruttoudgifter til administration. Kr. pr. indbygger
Kommune 2012  2013
Billigste kommune (Gentofte)  4.199 4.984
Dyreste kommune (Samsø) 13.419 14.637
Herning Kommune 5.320 7.190
Gennemsnit Region Midtjylland 5.361 6.698
Landsgennemsnit 5.852 7.311

Kilde: (Økonomi)

 

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 137,69

Opgaver

 • Udførende funktion - driftsafdelingen
 • Natur, skov og vandløb
 • Trafik 

 

Fordeling af udgifter på teknik- og miljøområdet. Udgifterne udgør 3,8 % (179 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Veje 50 %
Kollektiv trafik 22 %
Fritidsområdet 10 %
Andet 10 %

 

Bruttodriftsudgifter til teknisk service. Kr. pr. indbygger
Kommune 2012 2013
Billigste kommune (Hedensted) 1.978 2.093
Dyreste kommune (Læsø) 20.102 21.213
Herning Kommune 3.996 4.018
Gennemsnit Region Midtjylland 2.997 3.138
Landsgennemsnit 3.445 3.607

Kilde: (Økonomi)

 

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 120,36

Opgaver

 • Museer og kulturelle institutioner
 • Folkeoplysning
 • Biblioteker
 • Biograf
 • Idrætsanlæg, idrætshaller, stadion, svømmehaller, friluftsbade, søbade mv.
 • Musik- og billedskoler
 • opgaver i forhold til Lokalhistorisk Arkiv, forsamlingshuse, medborgerhuse og foreningslokaler
 • Parker, legepladser, campingpladser, vandrehjem, lystbådehavne og værksteds- og udstillingsfaciliteter.

 

Fordeling af udgifter på kultur- og fritidsområdet
Udgifterne udgør 4,6 % (216,1 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Kulturel virksomhed 25 %
Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter 46 %
Fritidsfaciliteter 12 %
Biblioteker 19 %

 

Nettodriftsudgifter til folkebiblioteker. Kr. pr. indbygger
Kommune 2012 2013
Billigste kommune (Hedensted) 292 291
Dyreste kommune (Albertslund) 901 897
Herning Kommune 480 472
Gennemsnit Region Midtjylland 393 388
Landsgennemsnit 454 451

Kilde: (Økonomi)

 

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 1.170,81

Opgaver

 • Drift, tilsyn og udvikling af skoler
 • Specialpædagogisk bistand til skolebørn
 • Skolefritidsordninger
 • Ungdomsskolen
 • Kommunal tandpleje

 

Fordeling af udgifter på skoleområdet. Udgifterne udgør 16,8 % (792 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Folkeskoler 70 %
Skolefritidsordninger 4 %
Kommunale specialskoler 7 %
Statslige og private skoler 7 %
Efter- og ungdomsskoler 3 %
Kommunal tandpleje 4 %
Andet 5 %

 

Nettoudgifter til undervisning. Kr. pr. elev
Kommune 2012 2013
Billigste kommune (Dragør) 63.558 -
Dyreste kommune (Samsø) 136.622 -
Herning Kommune 73.042 -
Gennemsnit Region Midtjylland 74.256 -
Landsgennemsnit 79.859 -

 

Nettoudgifter til folkeskolen. Kr. pr. elev
Kommune 2012 2013
Billigste kommune (Skanderborg) 46.420 -
Dyreste kommune (Langeland) 97.705 -
Herning Kommune 58.111 -
Gennemsnit Region Midtjylland 57.280 -
Landsgennemsnit 58.439 -

 

Gennemsnitlig skolestørrelse. Antal normalklasseelever fra 0.-10. klasse
Kommune 2012 2013
Laveste gennemsnit (Læsø) 171
Højeste gennemsnit (Dragør) 904 -
Herning Kommune 280 -
Gennemsnit Region Midtjylland 374 -
Landsgennemsnit 424 -

 

Gennemsnitlig klassekvotient. Antal normalklasseelever fra 0.-10. klasse
Kommune 2012 2013
Laveste klassekvotient (Fanø) 17,1 -
Højeste klassekvotient (Albertslund) 23,7 -
Herning Kommune 20 -
Gennemsnit Region Midtjylland 21,1 -
Landsgennemsnit 21,3 -

Kilde: (Økonomi)

 

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 1.829,42

Opgaver

 • Dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.
 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Dagbehandling for børn og familier med særlige behov
 • Integration af flygtninge og indvandrere
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Sundhedspleje

 

Fordeling af udgifter på børne- og familieområdet
Udgifterne udgør 13,2 % (623,8 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner 45 %
Tilbud til børn og unge med særlige behov 28 %
Sundhedstjeneste 2 %
Dagpleje 14 %
Andet 11 %

 

Antal børn i dagtilbud (budget 2013)
Dagtilbud  Budget 2013
Vuggestuebørn, 0-2,9 år 552
Børnehavebørn, 2,9-5 år 3.640
Fritidshjem/SFO, 0.-2. klasse 2.919
Fritidshjem/SFO, 3.-4. klasse 1.402
Dagplejere 318
Dagplejepladser 1.163
Antal specialpladser - af ovenstående 174

 

Procentvis andel af 0-6 årige i kommunen
Kommune 1. januar 2012 1. januar 2013
Laveste andel(Læsø) 4,4 4,2
Højeste andel  (Vallensbæk) 10,1 10,2
Herning Kommune 8,5 8,3
Gennemsnit Region Midtjylland 8,3 8,2
Landsgennemsnit 8,1 7,9

 

Procentvis andel af 7-16 årige i kommunen
Kommune 1. januar 2012 1. januar 2013
Laveste andel(Frederiksberg) 7,7 7,8
Højeste andel (Allerød) 15,8 15,8
Herning Kommune 13,2 13,2
Gennemsnit Region Midtjylland 12,7 12,5
Landsgennemsnit 12,1 12

 

Samlede pasningsudgifter (netto). Kr. pr. 0-10 årige
Kommune Budget 2012 Budget 2013
Billigste kommune (Billund) 30.247 31.679
Dyreste Kommune (København) 57.927 59.762
Herning Kommune 39.742 29.778
Gennemsnit Region Midtjylland 41.775 42.547
Landsgennemsnit 42.976 43.688

Kilde: (Økonomi)

 

Fuldtidsstillinger pr. 31. december 2013: 1.958,52

Opgaver

 • Personlig pleje og praktisk bistand for borgere i eget hjem. Hjemmesygepleje. Pleje af borgere i plejeboliger og plejecentre, midlertidigt ophold og ophold på daghjem.
 • Madservice, hjælpemidler og hjælpemiddeldepot
 • Visitation og tilsyn, forebyggende hjemmebesøg
 • Drift af aktivitetstilbud
 • Drift af ældreboliger mm.
 • Tilbud, der dækker fra åbne dagtilbud, over visiterede dagtilbud og døgnaflastningstilbud til midlertidige og permanente botilbud.
 • Lovpligtige myndighedsopgaver i relation til institutioner og tilbud.
 • Medvirke i godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder
 • Visitation til ydelser og tilbud til den enkelte borger (bostøtte, kontanttilskud, handicaphjælper, botilbud, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud mv.

 

Fordeling af udgifter på ældre- og handicapområdet. Udgifterne udgør 19,4 % (914 mio. kr.) af det samlede budget.
Pengene bruges på Procent
Pleje og omsorg 67 %
Forebyggende indsats 8 %
Hjælpemidler mm. 5 %
Tilbud til voksne med særlige behov 19 %
Andet 1 %

 

Ældreudgifter (netto). Kr. pr. 65+/67+ årige
Kommune budget 2012 budget 2013
Laveste andel (Egedal) 23.840 22.777
Højeste andel (København) 74.076 74.460
Herning Kommune 49.380 46.446
Gennemsnit Region Midtjylland 48.401 41.804
Landsgennemsnit 46.066 43.227

 

Bruttoudgifter til hjælpemidler. Kr. pr. indbygger
Kommune Budget 2012 Budget 2013
Billigste kommune (København) 440 458
Dyreste kommune (Aabenraa) 1.121 1.182
Herning Kommune 596 591
Gennemsnit Region Midtjylland 638 642
Landsgennemsnit 705 711

 

Bruttoudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Pr. indbygger
Kommune Budget 2012 Budget 2013
Billigste kommune (Fanø) 1.771 1.806
Dyreste Kommune (Skanderborg) 3.622 9.636
Herning Kommune 1.719 1.920
Gennemsnit Region Midtjylland 2.656 4.006
Landsgennemsnit 3.981 4.401

Kilde: (Økonomi)

 

Kontaktinfo

Maria Laibach Halskov Christiansen
Økonomi, Indkøb og Sekretariat
Tlf.: 96282221
Send e-mail til aosmc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.