Fest og farver

Herning Kommune skal bruges. Derfor kan du låne veje, pladser, grønne områder og idrætsanlæg med videre.

Herning har mange gader og pladser som egner sig til al mulig aktivitet. Du kan for eksempel arrangere løb, koncerter, cirkus, tivoli og andre åbne arrangementer. 

Du kan ikke reservere en offentlig plads til et privat formål, som for eksempel et bryllup. Eller til en fest for firmaet.

Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige plads til dit arrangement. 

Brug den digitale løsning i den grønne boks til at søge om lov til bruge et offentligt areal.

Hvis du har brug for hjælp, så tag et kig på vejledningerne i den hvide boks "hjælp til selvbetjening".

Retningslinjer for arrangementer

Herning Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi kan give tilladelse til, at gader, torve og pladser anvendes ved særlige begivenheder og arrangementer, herunder musik, teater, optog, demonstrationer, udstillinger, sportsarrangementer og lignende.

 • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangementer skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet med angivelse af sted og tid. Desuden skal det oplyses hvem, der er ansvarlig for arrangementet.
 • Ansøgningen sendes til Herning Kommune senest 14 dage før, arrangementet forventes afholdt.
 • Lejlighedsvis alkoholbevilling skal søges hos Midt- og Vestjyllands Politi.
 • Tilladelser til særlig råden over vejareal forudsætter, at de følgende retningslinier, samt andre relevante love og regler, følges. Alle medhjælpere og arrangører bedes være bekendt med nedenstående.
 • Tilladelse fra Herning Kommune skal altid kunne forevises på forlangende.
 • Anvisninger fra Herning Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi skal følges, og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet.
 • Det er god skik at informere lokalområdet om jeres arrangement. Sørg for at det er tydeligt, hvem I er, og opstil evt. informationsstandere med jeres program i dagene op til arrangementet.
 • Tilladelse til opstilling af scener, siddefaciliteter, telte og lignende i forbindelse med arrangementer, skal fremgå af ansøgningen.
 • Hvis der opstilles store telte (til mere end 150 personer), eller andre konstruktioner der kan vanskeliggøre flugt, skal det fremgå af ansøgningen.
 • Der skal opstilles mobile toiletter til deltagerne. 1 toilet pr. 100 deltagere. Toiletterne skal være miljøgodkendte med et lukket system.
 • Skader på belægninger, gadeudstyr, beplantning m.m. forårsaget af eller i forbindelse med de aktiviteter der er givet tilladelse til, vil blive udbedret for arrangørens regning. Herning Kommune kan vælge at opkræve et depositum.
 • Området skal holdes pænt dagen igennem, og efterlades rengjort. Ekstraordinær rengøring/oprydning vil ske for arrangørens regning.
 • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af torvepladsernes affald.
 • Arrangementstilladelser gives med henvisning til § 102 i Lov om Offentlige Veje (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 - særlig råden over vejareal), og under forudsætning af at de gældende regler og retningslinier overholdes.
 • Ulykker eller skader i forbindelse med arrangementet er på arrangørens ansvar og er Herning Kommune uvedkommende.
 • Afspærring af vejarealer forudsætter en afspærringsplan godkendt af både Herning Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi.
 • Parkering er forbudt i parker, samt på torve og pladser.
 • Anvendelse af tunge køretøjer (over 3500 kg) kræver en særlig tilladelse fra Herning Kommune, da der er vægtbegrænsninger på nogle vejstrækninger og pladser.
 • Der må ikke fastgøres noget (f.eks. liner eller plakater) i belægning, byudstyr og træer.
 • Kabler og ledninger skal hæves mindst 2,5 meter over gågader, fortove og pladser og 4,5 meter over kørebane af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
 • Drikkevarer skal altid serveres i engangsemballage (f.eks. plastbægere).
 • Oprydning og rengøring ved større arrangementer er omfattet af reglerne for erhvervsaffald.
 • Der må være musik og deltagerstøj ved arrangementer i de følgende tidsrum: Søndag til torsdag fra 10.00 til kl. 22.00 Fredag og lørdag fra 10.00 til kl. 24.00. Dog kan der efter særlig aftale med Herning Kommune gives dispensation for tidsrummet.
 • Se Byens torve og pladser for retningslinier for de enkelte pladsers belastningsgrad i forhold til dB(A).
 • Arrangøren skal sørge for, at støjbelastningen begrænses mest muligt - især nær boligbebyggelser.
 • Tilladelser fra Herning Kommune kan indeholde dispensationer og specielle påbud forbundet med stedet eller det enkelte arrangements karakter.
 • Arrangøren bedes være opmærksom på, om der er andre krav eller behov for andre særlige tilladelser fra andre myndigheder i forbindelse med arrangementet.
 • Ved force majeure kan arrangementet flyttes eller aflyses.

 

Stor menneskeflok til koncert på Torvet