Udstilling af varer

Denne side er for dig, der har en butik i Herning bymidte. Se her, hvordan du kan bruge arealet uden for din butik, til at udstille varer.

Vi har lavet nogle retningslinjer for, hvordan du kan udstille dine varer foran din butik på en god måde.

Et stativ med skjorter vækker glæde hos den, der savner skjorter - men surhed hos den, der ikke kan komme forbi med sin barnevogn. Især hvis barnet i vognen skriger.

Send os en ansøgning, hvis du gerne vil bruge pladsen foran din butik til at udstille varer.

Brug den digitale ansøgning "brug af kommunalt areal til arrangement" i den grønne boks her på siden.

Har du brug for hjælp til den digitale ansøgning?
Læs vejledningen til ansøgning om udendørsservering og vareudstilling

Erhvervsdrivende kan opnå tilladelse til at benytte arealet uden for forretningsfacaden under følgende vilkår:

 • Herning Kommune tildeler efter ansøgning udstillingsarealer til de erhvervsdrivende, der har facade ud til det pågældende vejareal.
 • Herning Kommune markerer vareudstillingsarealet med markeringssøm.
 • Udstillingsudstyret der anvendes på gadearealet, skal være godkendt i henhold til Designmanual for Byrumsinventar.
 • Er der erhvervsdrivende i flere etager, tilfalder udstillingsarealet den erhvervsdrivende, der er nærmest gadeniveau.
 • Stativer, reoler m.v. til vareudstilling må kun anbringes løst på gadebelægningen og uden indgreb i belægningen.
 • Løse skilte, herunder A-skilte/klapskilte m.v. må ikke opstilles på gadearealet.
 • Al udendørs vareudstilling skal udføres og placeres under overholdelse af generelle og stedsbestemte bestemmelser.
 • Al vareudstilling skal placeres ud for egen butiksfacade.
 • Der skal i gågaderne være mindst 3,5 meter fri passage af hensyn til redningskøretøjer m.m. mellem vareudstillinger langs de to facader.
 • Der skal sikres en friafstand på 0,6 meter mellem vareudstillingen og fast gadeinventar, dog 1,2 meter omkring skulpturer.
 • På fortovsarealer uden for gågaderne skal der være mindst 1,2 meter fri afstand mellem vareudstillingen og kantstenslinjen/ kørebaneafgrænsningen.
 • På gadearealer med fortove må vareudstillingen kun placeres langs med egen butiksfacade. Hvis fortovet er smallere end 1,5 meter tillades vareudstilling på fortovsarealet ikke.
 • Al vareudstilling skal placeres inden for afmærket areal.
 • Vareudstilling m.v. må ikke hindre oversigt eller udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.
 • Ansvaret for eventuelle skader på de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af udstillingsgenstandenes tilstedeværelse på det offentlige vejareal, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande, subsidiært forretningsindehaveren.
 • Alle udstillingsgenstande, herunder parasoller, blomsterudsmykning m.m. skal fjernes uden for forretningens åbningstid.

Tilladelsen til vareudstilling kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig virkning hvis:

 • Arealet skal bruges til et offentligt arrangement eller events godkendt af Herning Kommune.
 • Vareudstillingen efter Herning Kommunes skøn foregår uhensigtsmæssigt eller er uforenelig med gadernes normale drift.
 • Der konstateres væsentlige færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for naboer eller andre.
 • Der skal udføres kabelarbejde eller gadeomlægning/-renovering.
 • Den markerede afgrænsning overskrides.
 • Ved inddragelsen af tilladelsen ydes der ingen form for erstatning.

 

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.